صبا دانشور

سوابق هنری :
نمایشگاه گروهی عکس تیشک / نگارخانه شفق / تهران / ۱۴۰۱

دانشجو : مهندسی مواد و متالورژی

متولد ۱۳۸۲
عنوان دوره عکاسی مقدماتی
اینستاگرام